Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Framside


Anna Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015
Telemarksforsking har no produsert regional analyse for Sogn og Fjordane for 2015. Rapporten er laga på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.
[Publisert: 31.01.2016]
Les meir

Møte Møte i arbeidsgruppa 11/3 2016
Gruppa sin funksjon og status vert formelt slått fast i årsplanen for 2016. Gruppa arbeider på grunnlag av årsplanen for 2016 som pr no er til politisk handsaming i HNK og FU
[Publisert: 23.10.2015]
Les meir

Sluttrapport Growth and smolting in anadromous brown trout (Salmo trutta) from Lærdalselva: Responses to hydropower and Gyrodactylus salaris
Oskar Pettersen har i mai 2015 levert si masteroppgåve ved NMBU basert på data innsamla frå prosjektet KUSTUS. Dette prosjektet er finansiert gjennom Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane.
[Publisert: 21.10.2015]
Les meir

Sluttrapport Ny rapport: Vannkvalitet i marin yngelproduksjon
Prosjektet "Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg" har produsert ei handbok der praktiske erfaringar frå prosjektet er samla.
[Publisert: 30.06.2015]
Les meir

Nyhende Regional analyse frå Telemarksforsking er no tilgjengeleg
Telemarksforsking analyserer folketalsutviklinga i fylket. Utviklinga av tal arbeidsplassar i fylket vert ein sentral del av analysen. Analysen er såleis eit godt barometer i høve hovudmålet i verdiskapingsplanen om 500 nye arbeidsplassar pr år (netto 100).
[Publisert: 27.03.2015]
Les meir

Statusrapport Masteroppgåve om overvaking av sjøaure i Aurlandsvassdraget
Gjennom å nytte akustiske merker har ein mastergradsstudent kartlagt vandringa til yngel av vill sjøaure i Aurlandsvassdraget.
[Publisert: 10.03.2015]
Les meir

Møte Næringsforum i Måløy 2. september 2015
Hovudtemaet for møtet: Sjømatnæringane
[Publisert: 28.01.2015]
Les meir

Anna Notat om "kva vi skal leve av i framtida"
Eit første notat om kva vi vil med prosjektet og om alternative framgangsmåtar vert lagt fram for næringsforum 3. februar 2015 for drøfting
[Publisert: 28.01.2015]
Les meir

Nyhende Fylkeskommunen vedtok 4-årig handlingsprogram i desember 2014
Verdiskapingsplanen har status som regional plan. Ein regional plan skal følgjast opp med årleg handlingsplan. Den første handlingsplanen vart utforma både for 2015 - 2018 og som årsplan for 2015
[Publisert: 16.01.2015]
Les meir

Møte Møte i arbeidsgruppe kunnskap
Møte for å komme i gang med arbeidet
[Publisert: 16.01.2015]
Les meir

Møte 2014: Møte mellom konservesbedriftene og forhandlingsutvalet for raude bær
Representantar frå konservesbedriftene og forhandlingsutvalet for raude bær møtest den 16.desember for å drøfta prisar og andre utfordringar for konservesbær av jordbær og bringebær.
[Publisert: 16.12.2014]
Les meir

Nyhende Innovasjon i offentleg sektor
Forskingsrådet har nett publisert sin nye rapport om innovasjon i offentleg sektor, som er ein policy, eller retningslinjer, for arbeidet deiras på dette området. Innovasjon i offentleg sektor handlar ikkje berre om dei offentlege aktørane, men også om både privat sektor, frivillig sektor og akademisk sektor. Her finn du rapporten til nedlasting.
[Publisert: 31.10.2014]
Les meir
Vel område
Kart av Noreg
 
Vestlandet - snarvegar

Om RUP Norge
RUP Norge er eit verkty for regional utvikling. Målgruppa er dei som er involverte i regionale utviklingsprosessar (RUP), som prosessleiarar, prosessansvarlege, medlemer i styringsgrupper, prosesseigarar, regionale utviklingsaktørar og politikarar. 

RUP-Norge er ein felles prosessdatabase for aktørane. Dei brukar RUP-Norge til:


Samordning av aktørar og prosessar i regionane

Styring av prosessane - programstyring og porteføljestyring

Organisering i hierarki, prosessar og delprosessar

Arkivering av prosessar

Linking av prosessar og delprosessar i eit hierarki.

Nettverksarbeid.

Informasjon og marknadsføring av prosessane.

Det er Sogn og Fjordane fylkeskommune som eig RUP-Norge. Fylkeskommunen har utvikla verktyet og held det ved like. Utviklinga har skjedd i samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor og InCreo.
 
Dersom du er interessert i å ta i bruk RUP Norge til dine prosessar, ta kontakt med prosjektleiaren.
 

Beste helsing
 
Arne Monrad Johnsen
Prosjektleiar

Næringsavdelinga
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
mobil: + 47 41530978
Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune