Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Framside


Nyhende Osland Settefisk med støtte frå VRI4
Osland Settefisk AS var fyrst ute med å søkja om midlar frå VRI4 FoU-startpakken. Dei får no inntil kr 140.000 for utvikle slammet frå settefiskproduksjonen til gjødning for landbruket, og bli kvitt eit problem.
[Publisert: 24.06.2017]
Les meir

Nyhende VestMarin på synfaring på sørsida av Høyanger
VestMarin som består av dei marine rådgjevarar frå dei fire vestlandsfylka vitja Sogn Aqua og Osland havbruk den 14. juni 2017.
[Publisert: 21.06.2017]
Les meir

Nyhende VRI4 kompetansemeklarane på plass
Rollane som kompetansemeklarar vart lyste ut som offentleg innkjøp i april. No er dei nye kompetansemeklarane på plass og klare til innsats. Kompetansemeklarane skal typisk diskutera prosjekt-idear og moglegheiter med bedrifter og nettverk i fylket, og kopla bedrifter med relevante FoU-miljø.
[Publisert: 15.06.2017]
Les meir

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 8.06.17
Programstyret sitt junimøte var via diskusjonar kring ein mal for korleis strategidokumenta for dei ulike vekstar skal sjå ut, i tillegg til aktuelle nye prosjekt. Ein ny versjon av kartverktøy som vert liggjande på Fylkesatlas vart også presentert.
[Publisert: 14.06.2017]
Les meir

Annonsering VRI4 - tilskot til FoU-forundersøkingar
Dersom du har ein plan for eit FoU-prosjekt, og du er usikker på om planen er god nok for å gi sikre svar på spørsmåla. Eller om FoU-prosjektet kan gjennomførast betre og meir effektivt på andre måtar. Då kan det vera lurt med ei forundersøking. I VRI4 gir vi slik støtte til FoU-prosjekt av type eksperimentell utvikling.
[Publisert: 29.05.2017]
Les meir

Møte VRI4 møte i arbeidsgruppa
VRI4 vil halda sitt fyrste møte i arbeidsgruppa den 24. mai på Leikanger. På møtet vil ein innstille kompetansemeklarar til dei fire rollane, og ein vil vurdere to søknader til FoU-startpakken. I tillegg til mange oppstartsaker for dei fire personane i arbeidgruppa.
[Publisert: 23.05.2017]
Les meir

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 14.03.17
Programstyret i frukt og grønt drøfta i mars-møtet korleis ein skal nå måla for dei ulike vekstane slik at samla mål vert nådd i 2025.
[Publisert: 30.03.2017]
Les meir

Sluttrapport Sluttrapport prosjekt "Kretsløputnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett"
Prosjektet skulle gjennomføre ulike forsøk der ein nytta mjøl laga av oppmalt blåskjel som ingridiens i for til laks. Rapporten gjev ei kort oppsummering av funna.
[Publisert: 27.03.2017]
Les meir

Møte Møte i programstyret i frukt og grønt 19.12.2016
Programstyret i frukt og grønt hadde møte 19.12.2016 og vedtok der m.a. nye mål for veksten i sektoren for neste ti-årsperiode. Fyrstehandsverdien av frukt og grønt frå fylket var 140 mill kr i 2016, og målet er å nå 240 mill kr i 2025.
[Publisert: 07.03.2017]
Les meir

Statusrapport Kompetansebehov hjå levareandørindustrien i sjømatnæringane
Rapporten er ein studie av kompetansebehov i år og fram mot 2020 hjå levarandørar til sjømatnæringa og biomarin industri på Vestlandet.
[Publisert: 09.09.2016]
Les meir

Sluttrapport Sammenstilling av miljø- og algedata og modellering av brakkvannets tykkelse fra utvalgte lokaliteter i ulike fjordområder i Sogn og Fjordane
Prosjektet «Samordning av skjelnæringa i Sogn og Fjordane» (SAMS) målte i perioden 2001-2003 data for potensielle giftproduserende alger, algetoksiner og miljødata fra 10 ulike lokaliteter. Mange av disse er framstilt og drøftet i denne rapporten.
[Publisert: 01.08.2016]
Les meir

Sluttrapport Sluttrapport - Miljøvenleg kjemikalium mot lakselus
I forprosjektet her ein testa ut ulike konsentrasjonar og temperaturar i sjø og ferskvatn for å fjerne lakselus med ein ny, uskadeleg og miljøvenleg metode.

På grunnlag av dette er det patentert to ulike metodar.

[Publisert: 23.06.2016]
Les meir
Vel område
Kart av Noreg
 
Vestlandet 


Vestlandet - snarvegar

RUP Norge er eit verkty for regional utvikling. Målgruppa er dei som er involverte i regionale utviklingsprosessar (RUP), som prosessleiarar, prosessansvarlege, medlemer i styringsgrupper, prosesseigarar, regionale utviklingsaktørar og politikarar. 

RUP-Norge er ein felles prosessdatabase for aktørane. Dei brukar RUP-Norge til:

Samordning av aktørar og prosessar i regionane

Styring av prosessane - programstyring og porteføljestyring

Organisering i hierarki, prosessar og delprosessar

Arkivering av prosessar

Linking av prosessar og delprosessar i eit hierarki.

Nettverksarbeid.

Informasjon og marknadsføring av prosessane.

Det er Sogn og Fjordane fylkeskommune som eig RUP-Norge. Fylkeskommunen har utvikla verktyet og held det ved like. Utviklinga har skjedd i samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor og InCreo.
 
Dersom du er interessert i å ta i bruk RUP Norge til dine prosessar, ta kontakt med prosjektleiaren.
 

Beste helsing
 
Arne Monrad Johnsen
Prosjektleiar


Nærings- og kulturavdelinga
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
mobil: + 47 41530978
Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune