Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Framside


Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 14.03.17
Programstyret i frukt og grønt drøfta i mars-møtet korleis ein skal nå måla for dei ulike vekstane slik at samla mål vert nådd i 2025.
[Publisert: 30.03.2017]
Les meir

Sluttrapport Sluttrapport prosjekt "Kretsløputnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett"
Prosjektet skulle gjennomføre ulike forsøk der ein nytta mjøl laga av oppmalt blåskjel som ingridiens i for til laks. Rapporten gjev ei kort oppsummering av funna.
[Publisert: 27.03.2017]
Les meir

Møte Møte i programstyret i frukt og grønt 19.12.2016
Programstyret i frukt og grønt hadde møte 19.12.2016 og vedtok der m.a. nye mål for veksten i sektoren for neste ti-årsperiode. Fyrstehandsverdien av frukt og grønt frå fylket var 140 mill kr i 2016, og målet er å nå 240 mill kr i 2025.
[Publisert: 07.03.2017]
Les meir

Møte Næringsforum 29/11 2016
Næringsforum møttest i Førde, hjå Fylkesmannen. Hovudtema for møtet var landbruk og sjømatnæringane. Fylkesdirektør Jan Heggheim opna med status for verdiskapingsplanen. Det var også innlegg om strategisk plan for kysten og VRI4, ny regional satsing frå Forskingsrådet.
[Publisert: 30.11.2016]
Les meir

Statusrapport Kompetansebehov hjå levareandørindustrien i sjømatnæringane
Rapporten er ein studie av kompetansebehov i år og fram mot 2020 hjå levarandørar til sjømatnæringa og biomarin industri på Vestlandet.
[Publisert: 09.09.2016]
Les meir

Sluttrapport Sammenstilling av miljø- og algedata og modellering av brakkvannets tykkelse fra utvalgte lokaliteter i ulike fjordområder i Sogn og Fjordane
Prosjektet «Samordning av skjelnæringa i Sogn og Fjordane» (SAMS) målte i perioden 2001-2003 data for potensielle giftproduserende alger, algetoksiner og miljødata fra 10 ulike lokaliteter. Mange av disse er framstilt og drøftet i denne rapporten.
[Publisert: 01.08.2016]
Les meir

Sluttrapport Sluttrapport - Miljøvenleg kjemikalium mot lakselus
I forprosjektet her ein testa ut ulike konsentrasjonar og temperaturar i sjø og ferskvatn for å fjerne lakselus med ein ny, uskadeleg og miljøvenleg metode.

På grunnlag av dette er det patentert to ulike metodar.

[Publisert: 23.06.2016]
Les meir

Møte Møte i arbeidsgruppa 11/3 2016
Gruppa sin funksjon og status vert formelt slått fast i årsplanen for 2016. Gruppa arbeider på grunnlag av årsplanen for 2016 som pr no er til politisk handsaming i HNK og FU
[Publisert: 23.10.2015]
Les meir

Nyhende Regional analyse frå Telemarksforsking er no tilgjengeleg
Telemarksforsking analyserer folketalsutviklinga i fylket. Utviklinga av tal arbeidsplassar i fylket vert ein sentral del av analysen. Analysen er såleis eit godt barometer i høve hovudmålet i verdiskapingsplanen om 500 nye arbeidsplassar pr år (netto 100).
[Publisert: 27.03.2015]
Les meir

Anna Notat om "kva vi skal leve av i framtida"
Eit første notat om kva vi vil med prosjektet og om alternative framgangsmåtar vert lagt fram for næringsforum 3. februar 2015 for drøfting
[Publisert: 28.01.2015]
Les meir

Nyhende Fylkeskommunen vedtok 4-årig handlingsprogram i desember 2014
Verdiskapingsplanen har status som regional plan. Ein regional plan skal følgjast opp med årleg handlingsplan. Den første handlingsplanen vart utforma både for 2015 - 2018 og som årsplan for 2015
[Publisert: 16.01.2015]
Les meir

Nyhende Innovasjon i offentleg sektor
Forskingsrådet har nett publisert sin nye rapport om innovasjon i offentleg sektor, som er ein policy, eller retningslinjer, for arbeidet deiras på dette området. Innovasjon i offentleg sektor handlar ikkje berre om dei offentlege aktørane, men også om både privat sektor, frivillig sektor og akademisk sektor. Her finn du rapporten til nedlasting.
[Publisert: 31.10.2014]
Les meir
Vel område
Kart av Noreg
 
Vestlandet 


Vestlandet - snarvegar

RUP Norge er eit verkty for regional utvikling. Målgruppa er dei som er involverte i regionale utviklingsprosessar (RUP), som prosessleiarar, prosessansvarlege, medlemer i styringsgrupper, prosesseigarar, regionale utviklingsaktørar og politikarar. 

RUP-Norge er ein felles prosessdatabase for aktørane. Dei brukar RUP-Norge til:

Samordning av aktørar og prosessar i regionane

Styring av prosessane - programstyring og porteføljestyring

Organisering i hierarki, prosessar og delprosessar

Arkivering av prosessar

Linking av prosessar og delprosessar i eit hierarki.

Nettverksarbeid.

Informasjon og marknadsføring av prosessane.

Det er Sogn og Fjordane fylkeskommune som eig RUP-Norge. Fylkeskommunen har utvikla verktyet og held det ved like. Utviklinga har skjedd i samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor og InCreo.
 
Dersom du er interessert i å ta i bruk RUP Norge til dine prosessar, ta kontakt med prosjektleiaren.
 

Beste helsing
 
Arne Monrad Johnsen
Prosjektleiar


Nærings- og kulturavdelinga
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
mobil: + 47 41530978
Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune